Stofmisbrugsdatabasen 

Hvad er Stofmisbrugsdatabasen? 

Stofmisbrugsdatabasen  er en fælles indberetningsløsning for en række registre SIB og Kvalhep, VBGS og DanRIS.  De enkelte registre er fortsat selvstændige, og der er således alene tale om en administrativt forenklende indberetningsløsning, og ikke en registersammenlægning. De enkelte registre har forud for Stofmisbrugsdatabasen været indsamlet i selvstændige løsninger. 

Siden 1. januar 1996 har landets amter og behandlingsinstitutioner indberettet oplysninger til Sundhedsstyrelsen om klienter ved indskrivning i stofbehandling til Register over stofmisbrugere i behandling (SIB). Fra 1. marts 2012 er ansvaret for registret overgået til Statens Serum Institut (SSI). Såvel behandlings- som indberetningsansvaret på stofområdet overgik i forbindelse med Strukturreformens ikrafttræden fra amterne til de nye kommuner pr. 1. januar 2007 Den måned-lige registrering af brugen af opioider i behandling af stofmisbrugere (i medfør af autorisationslovens § 19) overgik ligeledes til SIB. 

Siden maj 2000 har Center for Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet, arbejdet på at implementere et registrerings- og monitoreringssystem på danske institutioner for døgnbehandling af stofmisbrugere. I juni 2004 besluttede Socialministeriet, at døgnbehandlingsinstitutioner, som modtager klienter med tilskud fra det offentlige, er forpligtet til at lade sig registrere i DanRIS. 

I januar 2008 blev DanRIS udvidet til at omfatte alle ambulante stofmisbrugstilbud i Danmark. I første omgang blev den nye database placeret i Socialstyrelsen med Center for Rusmiddelforskning, som ejer, da Socialstyrelsen samtidigt lancerede det nye register VBGS (Ventetider vedr. Behandlingsgaranti for Stofmisbrugere), som har behandlingsgarantien efter SEL § 101 som om-drejningspunkt. 

I september 2009 blev det besluttet at lave en fælles indberetningsløsning for at samle indberet-ningen til de forskellige CPR-baserede registre om stofmisbrugere. På denne måde skulle de samme oplysninger ikke indberettes flere steder, og der var samtidig lejlighed til at revidere og tilpasse registerindholdet i SIB, VBGS og DanRIS i forbindelse med overgangen til Stofmisbrugsdatabasen.  

I juni 2011 åbnede Stofmisbrugsdatabasen, som for første gang samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet ét sted. Dette er således et resultat af et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Sundhedsstyrelsen og SSI. Socialstyrelsen er ansvarlig for denne Stofmisbrugsdatabase. I dag foregår al indberetning via  Stofmisbrugsdatabasen, også det nye register Kvalhep, der er gældende pr. 1. januar 2011. 


Registre 

De fire registre som er omfattet af Stofmisbrugsdatabasen er: 

1. SIB (Stofmisbrugere i behandling): Landets kommuner skal indberette oplysninger om klienter ved indskrivning i stofbehandling til register over ’Stofmisbrugere i behandling’ (SIB). Der indberettes, hvilke stoffer der tages, hvordan de indtages, misbrugernes risikoadfærd og alder, geografisk herkomst, socialøkonomiske karakteristika, behandlingstype og omfang. 

2. VBGS (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere): Dette register har til formål at indsamle oplysninger om ventetider på behandling, frit valg af behandlingssted, behand-lingsform, behandlingsformål, status ved behandlingsophør m.m. 

3. DanRIS (Dansk registrerings- og informationssystem): Formålet med DanRIS-døgn er at im-plementere et registrerings- og informationssystem på danske institutioner for behandling af stofmisbrugere. Formålet med DanRIS-ambulant er at monitorere ydelser. DanRIS-døgn og DanRIS-ambulant er i dag samlet til DanRIS. De oplysninger, der indsamles vedrører primært brugerens psykosociale og fysiske belastningsgrad, som måles via EuropASI. Endvidere rekvi-rerer DanRIS data vedr. hvilke ydelser misbrugeren tilbydes, hvornår disse påbegyndes og af-sluttes. 

4. Kvalhep/Hep C (Kvalitetssikring af den lægelige behandling og den nationale handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C): Registret indsamler data for at overvåge indsatsen mod hepatitis C blandt stofmisbrugere. Monitoreringen omfatter en registrering af foranstaltninger vedrørende hepatitis A, B og C samt HIV i form af oplysning og rådgivning, screening samt eventuelt vaccination og henvisning til behandling. Desuden indsamles oplysninger vedr. lægelig udredning, rådgivning og behandlingsplan for borgere i lægelig behandling (substitutionsbehandling). Kvalhep skal ikke udfyldes for alle stofmisbrugere i behandling, men for en begrænset målgruppe, nemlig de borgere, som har fået iværksat substitutionsbehandling og/eller har haft risikoadfærd. Ved risikoadfærd forstås adfærd med risiko for kontakt med vi-rus (HBV, HCV, HIV) ifbm. anvendelse af sprøjter, kanyler, snifferør m.m. 


© Betesda 2020