Profil

Betesda er et døgnbehandlingstilbud til voksne efter servicelovens § 101, et midlertidigt botilbud til voksne efter servicelovens § 107 og samtidig godkendt til § 78 afsoning. Der er syv pladser i tilbuddet. Målgruppen er voksne mellem 18-70 år med stofmisbrug og/eller misbrug af ikke ordineret afhængighedsskabende lægemidler. Størstedelen af borgerne har desuden psykiske lidelser og/eller psykiatriske diagnoser. 

- Betesda har over 40 års erfaring i behandling af stof- og alkoholmisbrug

Skærmbillede 2016-12-30 kl. 11.18.07

- Beliggende i naturskønne omgivelser ved skov og vandløb. ca 30 km syd for Herning og 15 km vest for Brande, mellem to små byer: Karstoft og Blåhøj på Blåhøjvej 66, 7330 Herning.


Værdigrundlag og menneskesyn

Mennesket er unikt og skal værdsættes som sådant og have muligheder for at udvikle evner og gaver, som er givet det enkelte menneske.

Det enkelte menneske har værdi, og rehabiliteringen foregår i respekt og omsorg for den enkelte.

Vi arbejder med alle aspekter i mennesket og tror på det er muligt at opnå fuld restitution, så den pågældende person kan leve i et liv uden misbrug på lige fod med andre borgere.

- Der lægges stor vægt på åbne, ærlige og tillidsfulde relationer i et familiært miljø.

- Ingen er sit misbrug eller sin diagnose.

- Vi betragter misbrug som et symptom på bagvedliggende problematikker. 


Behandlingsform

sk underviser.jpg redigeret

Hele mennesket:

Et rehabiliteringsophold på Betesda er typisk af ca. 6-9 måneders varighed.

I opholdet på Betesda udarbejdes der en handleplan med mål, delmål og metoder, som opdateres progressivt.

Målet er, at beboeren kommer til at leve et liv som rusfri og efter endt behandling kan udsluses i samfundet.

Afrusning påbegyndelse efter aftale Betesdas læge efter gældende lovgivning.  

Nedtrapningsplan udarbejdes i henhold til uddelegeringsaftale. Medicinudskrivning i forbindelse med nedtrapning varetages af Betesdas læge.

Skærmbillede 2017-02-22 kl. 13.46.39

Vi starter behandlingen med et gennemgående lægetjek for at få et overblik over den enkeltes fysiske og psykiske tilstand. Samt for at få et overblik over mulige medicinske forhold, som skal behandles eller tages hensyn til.

c19c166242-Beboere på cykel


 Vi lægger stor vægt på sundhed, søvn, kost, motion og dagsrytme.

Vi har motionscenter, racercykler, mountain bikes, løbestier men også petanquebane, volleybane og fodboldbane. Vi lægger stor vægt på, at komme ud i naturen da vi oplever naturen som et redskab til at sætte tingene i perspektiv og sanseoplevelserne hjælper samtidig på bedring af selvfølelsen, samt at mærke sig selv.

Mental sundhed: Vi arbejder ud fra den erfaring, at mange misbrugere har en psykiatrisk diagnose ud over deres misbrug. Vi arbejder på afklaring af beboerens mentale sundhed. Nogle har allerede en diagnose før indskrivning, mens andre bliver udredt og kan få stillet en diagnose under opholdet.

Diagnosticering: Vi samarbejder med distriktspsykiatrien og med privatpraktiserende psykologer i det omfang, det er muligt. Vi foretrækker, at den enkelte bliver fulgt ved sin egen psykiater, da det som oftet er samme psykiater, som skal varetage den videre behandling efter endt misbrugsbehandling.

Pædagogik: Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik, som kort fortalt betyder, at vi møder personen, der hvor personen er. Vi anerkender personen uden at fordømme.

Socialt:  Vi arbejder med at få beboerne til at forstå, at de indgår i en større sammenhæng. I praksis betyder det, at beboerne ugentligt samles til husmøde under ledelse af en medarbejder. På mødet bliver der afstemt forventninger i forhold til de sociale rammer både i forhold til den enkeltes forventninger og i forhold til fællesskabets forventninger til den enkelte.

Det betyder også, at det forventes, at beboerne deltager i et praktisk arbejde. Der tages hensyn til den enkeltes beboers formåen. Der er indlagt 2x1½ times praktisk arbejdstid på hverdage og i den arbejdstid, er der forskellige opgaver som både indbefatter almindelig husførelse og vedligehold. Vores sigte er, at beboeren efter endt behandling kan klare sig selv på grundlæggende områder i sit liv samt at sikre et bedre afsæt på beskæftigelsesområdet efter endt behandling. Der er et arbejdssocialt sigte og et personligt sigte.

69533a2ef0-121-januar 2004 a019

 Identitet: Med afsæt udfra pædagogiske principper undervises der blandt andet med grundlæggende følelser, årsag og konsekvens samt fokuspunktet at være unikt skabt med formål og mening. Undervisningen er ofte understøttet af bibelske eksempler. Vi ønsker, at mennesket skal funderes i den kristne identitet. Dvs. at mennesket er unikt skabt i Guds billede og at vi har et personligt og et fælles ansvar for at bidrage til samfundet og verden som helhed. Samt at kunne forstå og se sig selv i en større sammenhæng. At man ikke er en tilfældighed, at være værdibevidst, og hvilken betydning ens egne handlinger har for det større perspektiv.

Årsrapport

Årsrapport 2019

Medarbejdere og Bestyrelse

Søren Kokkenborg

Leder

Behandler

Undervisningsplaner og indhold

Lederteam

Advokat 

97196353

26370154

skk@betesda.dk


Rikke Andersen

Daglig leder

Administration

Behandler

Underviser

Lederteam

Professionsbachelor i pædagogik


Simon Kokkenborg

Daglig leder

Behandler

Lederteam

Funktioner


Pytte Hertz Würtz    

Pædagogisk medarbejder

Kognitive grund-terapiuddannelse

Litograf


Ole Jørgensen

Pædagog

Pædagoguddannelse 

Landbrug


Ester Arnt Kokkenborg

Pædagog

Proffessionbachelor i  pædagogik


Tina Kokkenborg

Pædagog

Behandler

Medicinansvarlig

Sygehjælper

Proffessionbachelor i  pædagogik


Minna Madsen

Pædagog

Pædagoguddannelse


Per Andersen

Pædagogisk medarbejder

Social- og sundhedsuddannelsen


Jan Arendt Nielsen

Pædagogisk pedel og praktisk aktivitetskoordinator.

Maskinsnedker


Jørn Vibjerg

Vedligehold af udendørsarealer

Mekaniker


Eva Krath-Andersen

Teologisk uddannelse

Regnskab og oversættelse

Regnskab grundforløb

2 sproget korrespondent


Agner Ebild

Underviser

Professionbachelor i pædagogik 

Lederuddannelse 

Teologiuddannelse 


Aage Christtreu

Underviser

Murer


Bestyrelse

Jens Preben Nikolajsen

Formand

Landmand


René Pedersen

Psykolog


Britta Hyldgaard


Claus Hejlskov Jørgensen

Leder af Socialpsykiatrisk Center Nord


Godkendelse

Afgørelse om re-godkendelse 2016 

2019 Årsrapport Betesda.pdf

Tilsyn

Tilsynsrapport 2017

Tilsynsrapport september 2016

Tilsynsrapport marts 2015

 Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.   

Priser


Et rehabiliteringsophold på Betesda er af ca. 6-9 måneders varighed.

I forløbet arbejdes der efter en reel handleplan med mål, delmål og metoder. 

Afrusning indeholder lægekonsultaioner efter behov med 

Målet er, at beboeren kommer til at leve et liv som rusfri og efter endt behandling kan udsluses i samfundet.

Taksten pr. måned er i 2020

Voksen                      Kr. 44,800,-   

Udslusning                Kr. 20.000,-

Ved bevilling er beboerens egenbetaling:

Kost                             Kr. 2.163,-

Logi                              Kr. 1.854,-

 Afrusning pr. døgn     Kr. 1.850,-

Såfremt der ikke opnås bevilling aftales egenbetalingen i det enkelte tilfælde.

Enkeltmands projekter:

Betesda kan også varetage enkeltmands projekter. Kontakt os venligst på 97 19 63 53 for yderligere information om dette tilbud

Taksten kan variere alt efter det ønskede tilbud.

 

Delvis friplads:

Vi har enkelte delvise fripladser som i et vist omfang finasieres gennem gaver til Betesda. Disse pladser er der som oftest ventetid på, da eftersåørgelsen er stor. Er der givet afslag på en kommunal bevilling, kan vi kontaktes med henblik på, at blive skrevet op til en friplads. En friplads kan dog aldrig blive en "nul-løsning" og ansøgeren skal være indstillet på, at betale størst mulig egenbetaling. Kontakt os for nærmere information om dette.

Betesda har dog altid den mulighed at give afslag på fripladsansøgningen, efter en match-vurdering af ansøgeren til fripladsen.

betesda kommuneflyer3 A4 tilscreen

Netværk


Betesda er en del af Teen Challenge Danmark, som har til formål at formidle de grundlæggende Teen Challenge principper indenfor kristen rehabilitering. Organisationen ønsker ikke alene at være en social organisation, men at formidle Det Glade Budskab til mennesker, som befinder sig i stor nød.

Historie

Bog, paperback Korset og springkniven af David Wilkersonimg 1485 (1)img 1520

Teen Challenge blev grundlagt i New York i 1958 af en præst fra landet ved navn David Wilkerson. Han oplevede at Gud kaldte ham til at gå på gaderne i New York. Budskabet om Jesus Kristus som havde forvandlet og forandret hans liv, måtte han bringe til unge mennesker i kriminalitet og i bander på New Yorks gader. 

I 70'erne kom Teen Challenge's arbejde også til Danmark. I forbindelse med David Wilkersons besøg i Danmark forsøgte man at få et arbejde op at stå i landet. Der blev indsamlet en større pengegave til projektet, men af forskellige årsager lykkedes det ikke at få et rehabiliteringsarbejde igang. I flere år var Teen Challenge i Danmark det samme som filmen "Korset og Springkniven", der blev vist af et team, som var tilknyttet Pinsekirken Elim i København.

 I begyndelsen af 70'erne oplevede ægteparret Hansa og Niels Vestergaard, at de skulle starte det i dag hedder Betesda rehabilitering. I midten af 80'erne besluttede ledelsen for Betesda sig til at koble sig på Teen Challenge's arbejde. Hovedkontoret blev flyttet fra København til Jylland. I slutningen af 80'erne voksede der et stærkt teamarbejde frem ud fra Betesda rehabilitering og det daværende Betesda 2 (senere kendt som Team Mission).

 Teams rejste rundt og viste "Korset og Springkniven", og rigtig mange mennesker blev nået med det glade budskab. 

I 1989 overtog Tina og Søren Kokkenborg ledelsen for Betesda. 

Parallelt med udviklingen på Betesda har der været et gadeplansarbejde i København fungerende under navnet "Klippen". Arbejdet har støt og roligt vokset sig stærkt, men har ligesom arbejdet på Betesda gennemgået forskellige forandringer og vanskelige tider.

 I 1997 besluttede lederparret Ann-Lis og Johannes Fuchs sig for at søge optagelse i Teen Challenge's arbejde på europæisk plan. De kontaktede Betesda, og der blev enighed om at samarbejde efter Teen Challenge modellen. Samarbejdet har udviklede sig til, at Teen Challenge Danmark i 1999 endelig blev organiseret på landsplan. Det betyder, at ledelsen for Betesda har stiftet en landsdækkende organisation med egne vedtægter og egen bestyrelse.

 Allerede fra starten har der været grobund for en god og sund vækst, og Teen Challenge Danmark står overfor en spændende fremtid. Der er mange udfordringer at tage op, og Teen Challenge vil være med til at møde mange af disse.


© Betesda 2020